Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Gospodarka odpadami - Ochrona środowiska - strefa Urzędu - Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów.

 

Pobierz PDF

Gospodarka odpadami

 

 

- grafika_smieci_moja.jpg

 

FORMULARZ DEKLARACJI o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania poniżej:

- obowiązujący od dn. 1 kwietnia 2017 r. w pliku WORD


Ważna informacja dla mieszkańców dot. gospodarki odpadami /12.11.2015 r./

„EKO-REGION” Sp. z o.o. oraz Miasto i Gmina Ostrzeszów w związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuje, iż od dnia 01.01.2016 r.  wprowadza się następującą częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych  z terenu Miasta i Gminny Ostrzeszów:

 

Miasto Ostrzeszów – nieruchomości zamieszkałe  :
- zmieszane odpady komunalne – pojemnik zielony - 2 razy w miesiącu
- bioodpady – pojemnik brązowy – 2 razy w miesiącu
- odpady suche – pojemnik zielony z żółtą klapą – 1 raz w miesiącu
- szkło opakowaniowe – pojemnik zielony z pomarańczową klapą – 1 raz na kwartał

 

Miasto Ostrzeszów – nieruchomości niezamieszkałe  ( zgodnie z deklaracją):
- zmieszane odpady komunalne –  pojemnik zielony- 1 raz w miesiącu
- bioodpady – pojemnik brązowy – 1 raz w miesiącu
- odpady suche – pojemnik zielony z żółtą klapą – 1 raz w miesiącu
- szkło opakowaniowe – pojemnik zielony z pomarańczową klapą – 1 raz na kwartał

 

Gmina Ostrzeszów – nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe:
- zmieszane odpady komunalne – pojemnik zielony - 1 razy w miesiącu
- bioodpady – pojemnik brązowy – 1 razy w miesiącu
- odpady suche – pojemnik zielony z żółtą klapą – 1 raz w miesiącu
- szkło opakowaniowe – pojemnik zielony z pomarańczową klapą – 1 raz na kwartał

Zwiększona częstotliwość odbiorów odpadów nie będzie miała wpływu na wysokość opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

Ponadto:
- obowiązuje zakaz tłuczenia w pojemnikach przydomowych szkła na miazgę
- bioodpady gromadzimy w pojemnikach luzem bez opakowań typu folia czy worek
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2016 roku odbędzie się dla Miasta Ostrzeszów w terminie od 16 maja do 20 maja i dla Gminy Ostrzeszów w terminie od 23 maja do 02 czerwca
- zabrania się wystawiania odpadów wielkogabarytowych w dowolnych terminach przy pojemnikach oraz w miejscach gromadzenia odpadów
- w związku z zapytaniem dotyczącym gromadzenia w pojemniku brązowym na bioodpady
popiołu ustalono iż operator nie będzie wstrzymywał z tego tytułu odbioru odpadów.
- w przypadku zgromadzenia przez mieszkańca w pojemniku na bioodpady odpadów
o dużej wilgotności w okresie zimowym grożącej zamarznięciem pojemnik może zostać nie odebrany w terminie zgodnym z ustalonym harmonogramem. Odbiór będzie zrealizowany w kolejnym terminie odbioru odpadów zgodnym z harmonogramem, pod warunkiem utrzymywania się korzystnych warunków atmosferycznych tj. temp. powyżej 0oC powodujących rozmrożenie odpadów w pojemniku.

- każdą nadwyżkę odpadów selektywnych i wielkogabaryty poza ustalonym harmonogramem mają Państwo możliwość dostarczyć indywidualnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ul. Ceglarskiej 1a w Ostrzeszowie (składowisko odpadów). Przeterminowane leki nieodpłatnie przyjmowane są również w Aptece „Zamkowej” przy ul.  Gorgolewskiego 4.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych nieodpłatnie do PSZOK z nieruchomości zamieszkałych:

a)  Przeterminowane leki
b)  Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)
c)  Zużyte baterie i akumulatory
d)  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
e)  Odpadów wielkogabarytowe
f)   Odpady remontowo - budowlane (ilość odpadów indywidualnie dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może przekraczać ilości określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy tj. – 5 m3),
g)  Zużyte opony do rozmiaru 1250 x 400 mm,
h)  Odpady zielone
i)    Opakowania ze szkła,
j)   Opakowania z tworzyw sztucznych
k)  Opakowania z papieru i tektury.

Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych  czynny jest:
- od poniedziałku do piątku od 13:00 – 18:00
- w każdą 3 sobotę miesiąca od 07:00 – 15.00

 

"EKO REGION" SP. Z O.O. APELUJE O PRZESTRZEGANIE GODZIN PRACY PUNKTU  PSZOK.
W PRZYPADKU DOSTARCZENIA ODPADÓW W INNYM TERMINIE CZY INNYCH GODZINACH DANY MIESZKANIEC NIE ZOSTANIE OBSŁUŻONY
.


Od 1 stycznia 2017 roku obowiązywać będzie nowy harmonogram

wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy - w formacie PDF - do pobrania poniżej.


Zbiorcze zestawienie ulic / miejscowości z przyporządkowanym numerem trasy


ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z POSESJI PRYWATNYCH

Trasa 1Trasa 8Trasa 34
Trasa 2Trasa 9Trasa 41
Trasa 3 Trasa 10Trasa 42
Trasa 4Trasa 11Trasa 44
Trasa 5Trasa 12Trasa 56
Trasa 6Trasa 13Trasa 64
Trasa 7Trasa 14 Trasa - 1T - Trudne odbiory,
wskazane nieruchomości
wg odrębnego wykazu
(MiG Ostrzeszów)

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Trasa 1ATrasa 2ATrasa 3A
Trasa 4ATrasa 5ATrasa 6A
Trasa 7ATrasa 34ATrasa 41A
Trasa 42ATrasa 64A 

 


- regulamin_utrzymania_czystosci_-_rot.jpg

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów przypomina, że dnia 15 czerwca 2016 roku wszedł w życie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ostrzeszów. Niniejszy akt prawa miejscowego został uchwalony przez Radę Miejską Ostrzeszów dnia 24 maja 2016 roku uchwałą Nr XIX/120/2016 oraz ogłoszony dnia 1 czerwca 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 3576.

Regulamin utrzymania czystości i porządku jest zbiorem prawa miejscowego określającym prawa i obowiązki mieszkańców oraz wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Pełny tekst regulaminu można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów KLIKNIJ


- domy.jpg 

- blokowiska.jpg


 hhh

Przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 stycznia 2012r., wprowadziły NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, którego głównym założeniem jest przejęcie przez samorząd gminny odpowiedzialności za całość odpadów komunalnych wytwarzanych na jego terenie.

Poniżej zamieszczono najważniejsze postanowienia Rady Miejskiej Ostrzeszów w ww. zakresie -uchwały nr XXVII/167 - 171/2012  /oznaczone kolorem zielonym/, a także zmiany wprowadzone uchwałami nr XXXVIII/232 - 234/2013, które będą obowiązywały od dn. 1 lipca 2014r. /oznaczone kolorem czerwonym/.

 

STAWKA OPŁATY - OBOWIĄZUJĄCE DO 30 CZERWCA 2015 R.

Stawki opłaty za gospodarstwa domowe

-  za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 16 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego, natomiast za odpady zmieszane - 32 złote miesięcznie;

- ustalono zróżnicowane, niższe stawki miesięczne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:

1)     gospodarstwo domowe zamieszkałe przez: 1 osobę                -          10 zł
2)     gospodarstwo domowe zamieszkałe przez: 2-4 osoby              -          16 zł
3)     gospodarstwo domowe zamieszkałe przez: 5 i więcej osób     -          20 zł;

- ustalono zróżnicowane stawki miesięczne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny:

1)     gospodarstwo domowe zamieszkałe przez: 1 osobę               -          20 zł
2)     gospodarstwo domowe zamieszkałe przez: 2-4 osoby             -          32 zł
3)     gospodarstwo domowe zamieszkałe przez: 5 i więcej osób    -          40 zł;

- za gospodarstwo domowe uznaje się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem w jednym lokalu mieszkalnym budynku wielolokalowego lub w jednym budynku jednorodzinnym i wspólnie utrzymujących się;  

- odpady komunalne będą również odbierane od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne; w takim przypadku opłata stanowi iloczyn liczby pojemników oraz ustalonej stawki opłaty;


Stawki opłaty za pojemniki

- gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

a) dla pojemnika o pojemności          0,12 m3        -        16 zł
b) dla pojemnika o pojemności          0,24 m3        -        28 zł
c) dla pojemnika o pojemności          1,1 m3          -        70 zł
d) dla pojemnika o pojemności          6,0 m3          -        400 zł
e) dla pojemnika o pojemności          7,0 m3          -        400 zł;

- gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynosi:

a) dla pojemnika o pojemności          0,12 m3        -        32 zł
b) dla pojemnika o pojemności          0,24 m3        -        56 zł
c) dla pojemnika o pojemności          1,1 m3          -        140 zł
d) dla pojemnika o pojemności          6,0 m3          -        800 zł
e) dla pojemnika o pojemności          7,0 m3          -        800 zł;

 

RODZAJE I PODZIAŁ ODBIERANYCH ODPADÓW

- W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbierane będą od właścicieli nieruchomości następujące rodzaje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano - rozbiórkowe, zużyte opony, odpady komunalne zmieszane.

Frakcje ww. odpadów dzieli się na pięć grup ze względu na sposób gromadzenia, częstotliwość odbioru oraz rodzaj zabudowy:

a) odpady komunalne zmieszane
b) odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale)
c) odpady ulegające biodegradacji w podziale na bioodpady i odpady zielone
d) szkło gromadzone w formie zmieszanej i w podziale na białe i kolorowe
e) odpady problemowe (zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano - rozbiórkowe, zużyte opony).

 

ILOŚĆ ODPADÓW

- Ilość odpadów ww. odbieranych w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od 1 mieszkańca nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za którą została wniesiona opłata wynosi odpowiednio:

a)     Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - 0,15 m³ na mieszkańca stosując na nieruchomości zamieszkałej przez 1 do 4 osób - stały zestaw pojemników:

- pojemnik 0,12 m³ na odpady komunalne zmieszane,
- pojemnik 0,24 m³ na odpady suche,
- pojemnik 0,12 m³ na szkło w formie zmieszanej,

- pojemnik 0,14m3 na odpady biodegradowalne.

b)     Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - 0,15 m³ na mieszkańca stosując na nieruchomości zamieszkałej przez 5 osób i więcej - stały zestaw pojemników:

- pojemnik 0,24 m³ na odpady komunalne zmieszane,
- pojemnik 0,24 m³ na odpady suche,
- pojemnik 0,12 m³ na szkło,

- pojemnik 0,14m3 na odpady biodegradowalne.

c)     Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - 0,15 m³ na mieszkańca. Pojemniki w pergolach śmietnikowych oraz pojemniki w gniazdach do selektywnej zbiórki.

d)     Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej sezonowo (domki letniskowe) - 0,04 m³ na mieszkańca.

- Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w części na których zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest uzależniona od liczby mieszkańców i  osób przebywających na terenie nieruchomości w zależności od jej funkcji, charakteru wytwarzanych odpadów. Ilość odpadów w zabudowie mieszanej  wynosi odpowiednio:

a) w zabudowie jednorodzinnej mieszanej - 0,15 m³ na osobę przebywającą na nieruchomości,
b) w zabudowie wielorodzinnej mieszanej - 0,15 m³ na osobę przebywającą na nieruchomości.

- Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od zadeklarowanej liczby pojemników o pojemności od 0,12 m³ do 7,0 m³.


STAWKA OPŁATY - OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2015 R.

Zgodnie z uchwałą nr V/26/2015  Rady Miejskiej Ostrzeszów  od 1 lipca 2015 r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

 

Stawki opłaty:

- ustalono zróżnicowane, niższe stawki miesięczne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:

1)     gospodarstwo domowe zamieszkałe przez: 1 osobę                -          12 zł

2)     gospodarstwo domowe zamieszkałe przez: 2-4 osoby              -         20 zł

3)     gospodarstwo domowe zamieszkałe przez: 5 i więcej osób     -          25 zł;

 

- ustalono zróżnicowane stawki miesięczne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny:

1)     gospodarstwo domowe zamieszkałe przez: 1 osobę               -          24 zł

2)     gospodarstwo domowe zamieszkałe przez: 2-4 osoby             -         40 zł

3)     gospodarstwo domowe zamieszkałe przez: 5 i więcej osób    -          50 zł;

 

Stawki opłaty za pojemniki

- gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

a) dla pojemnika o pojemności          0,12 m3        -        19 zł

b) dla pojemnika o pojemności          0,24 m3        -        33 zł

c) dla pojemnika o pojemności          1,1 m3          -        84 zł

d) dla pojemnika o pojemności          6,0 m3          -        480 zł

e) dla pojemnika o pojemności          7,0 m3          -        480 zł;

 

- gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynosi:

a) dla pojemnika o pojemności          0,12 m3        -        38 zł

b) dla pojemnika o pojemności          0,24 m3        -        66 zł

c) dla pojemnika o pojemności          1,1 m3          -        168 zł

d) dla pojemnika o pojemności          6,0 m3          -        960 zł

e) dla pojemnika o pojemności          7,0 m3          -        960 zł;

 


OPŁATY

Opłata jest wnoszona bezpośrednio do UMiG, kwartalnie, w terminach:

a)    do 15 marca - za pierwszy kwartał danego roku
b)    do 15 maja - za drugi kwartał danego roku
c)    do 15 września - za trzeci kwartał danego roku
d)    do 15 listopada - za czwarty kwartał danego roku

Podstawą obliczenia stawki opłaty będzie deklaracja, której wzór zatwierdzono, wypełniana przez właściciela nieruchomości położonej na terenie naszej gminy.


DEKLARACJE

- ww. deklarację właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
- w przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w  ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany;

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Jest to miejsce, w którym mieszkańcy Miasta i Gminy Ostrzeszów mogą nieodpłatnie zostawić wytworzone przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

W Ostrzeszowie PSZOK mieści się przy ulicy Ceglarskiej 1A (teren składowiska odpadów).  Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 18:00, a także w każdą 3. sobotę miesiąca, w godz. od 7:00 do 15:00.

Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK i sposób ich gromadzenia określa jego regulamin zamieszczony poniżej. Pamiętajmy, że PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych, a także bioodpadów!

 

REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OSTRZESZOWIE

  1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych w Ostrzeszowie, zwanego dalej PSZOK.
  2. PSZOK w Ostrzeszowie prowadzony jest przez Spółkę EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18.
  3. PSZOK na terenie miasta i gminy Ostrzeszów zlokalizowany jest przy ul. Ceglarskiej 1a (teren składowiska odpadów).
  4. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości  zamieszkałych z terenu miasta i gminy Ostrzeszów.
  5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
  6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
  7. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.
  8. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego  Regulaminu.

§ 1

Do Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych  przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów, legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zameldowania (w przypadku braku meldunku dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania np. umowa najmu lokalu itp.).

 § 2

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

a)  Przeterminowane leki o kodzie 20 01 32,
b)  Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*,  20 01  15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*,
c)  Zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34,
d)  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodzie 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36,
e)  Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07,
f)   Odpady budowlano – rozbiórkowe o kodzie z grupy 17 (ilość odpadów dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może przekraczać ilości określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy),
g)  Zużyte opony o kodzie 16 01 03 do rozmiaru 1250 x 400 mm,
h) Odpady zielone o kodzie 20 02 01,
i)   Opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07,
j)   Opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02,
k)  Opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01.

 § 3

Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych  czynny jest:

- od poniedziałku do piątku od 13:00 – 18:00,
- w każdą 3 sobotę miesiąca od 07:00 – 15.00.

 § 4

Odpady wymienione w § 2 gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. Sposób gromadzenia odpadów określa się według niżej wymienionych zasad:

a)  Przeterminowane leki – pojemnik o pojemności 240 l,
b)  Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) – wyznaczone miejsce
do magazynowania odpadów lub kontener,
c)  Zużyte baterie i akumulatory – pojemnik o pojemności 120 l,
d)  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wyznaczone miejsce
do magazynowania odpadów lub kontener,
e)  Odpady wielkogabarytowe – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,
f)   Odpady budowlano – rozbiórkowe – kontener od 5,5 m3,
g)  Zużyte opony – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów
lub kontener,
h)  Odpady zielone – kontener od 7 m3,
i)   Opakowania ze szkła – pojemnik o pojemności 1,5 m3 (typ IGLOO),
j)   Opakowania z tworzyw sztucznych – pojemnik o pojemności 2,5 m3 (typ SIATKA),
k)  Opakowania z papieru i tektury – pojemnik o pojemności 1,1 m3.

§ 5

Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzone. Rodzaje i ilości odpadów przyjmowanych do PSZOK w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  § 6

Obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ostrzeszowie, prowadzi rejestr podmiotów, do których przekazywane są zbierane odpady. Rejestr ten zawiera m. in. nazwę i adres firmy przyjmującej odpad danego rodzaju, zezwolenia świadczące o możliwości prowadzenia działalności w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami.

§ 7

Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione § 2 niniejszego Regulaminu.

 

BURMISTRZ MiG OSTRZESZÓW
w.z.  mgr inż. Paweł Uścinowicz
Zastępca Burmistrza


 
- obraz1.jpg - obraz2.jpg - obraz3.jpg 
/Powiększ ulotkę klikając na miniaturkę/ 
 

Kliknij TUTAJ, aby przejść do strony Ministerstwa Środowiska 


  - baterie.jpg  - pet.jpg
 Ulotka informacyjna o zbiórce 
zużytych bateriii akumulatorków małogabarytowych
  Wzór tabliczki informacyjnej propagującej zgniatanie butelek typu PET
wrzucanych do pojemników ogólnodostępnych
    
  - surowce_suche.jpg  - szklo.jpg
  Wzór naklejki o przeznaczeniu pojemnikówprzydomowych na surowce suche  Wzór naklejki o przeznaczeniu pojemników 
przydomowych na szkło opakowaniowe

Aby powiększyć grafiki, kliknij na odpowiednie miniaturki

Justyna Kędzia
Ikony
Kontakt

Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
Tel.: 62 732 06 00
E-mail: org@ostrzeszow.pl

NIP: 5140257776
Regon: 250855140

Nr konta BZWBK:
25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 

7.00 - 15.00

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij