Strona startowa
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji Publicznek

Zadaj pytanie Burmistrzowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2009-07-24, przez Rajnold Widera
Dzień dobry Panie Burmistrzu.
Jak do tej pory nie miałem problemów z byłym Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania.
Pytania:
1 Czy może Pan podać przyczynę likwidacji tej instytucji?
2. Czy Pana Urząd prowadzi kontrolę nad nowo powstałym zakładem?
3. Czy wiadomo Panu, że umowy są nie negocjowalne i niekorzystne? Nie chodzi tu o koszty lecz o sposobie ich naliczania. Do tej pory opłacano za ilość wystawionych kubłów. Aktualnie niema znaczenia czy wystawiam kubeł, czy też nie i tak muszę zgodnie z umową płacić . Problem polega na tym, że mieszkańcy potrafią liczyć i dlatego umowę podpisują na minimum. Obawiam się, że znowu nadmiar śmieci będzie wywożony gdzie tylko się da
 
Szanowny Panie,
kwestie związane z włączeniem Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Ostrzeszowie do firmy EKO-REGION sp. z o.o. wzbudziły ostatnio wiele wątpliwości wśród mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów. W związku z tym postaram się odpowiedzieć na postawione przez Pana pytania w sposób zwięzły a przy tym możliwie pełny.
Zakład Oczyszczania sp. z o.o. nie został fizycznie zlikwidowany lecz włączony w struktury firmy EKO-REGION sp. z o.o. która posiada zaplecze techniczne gwarantujące należyte i zgodne z wymogami postępowanie z odpadami. W efekcie włączenia Zakładu Oczyszczania do firmy EKO-REGION sp. z o.o. samorząd Miasta i Gminy Ostrzeszów stał się jednym z udziałowców spółki EKO-REGION sp. z o.o.
Samorząd Miasta i Gminy Ostrzeszów może wpływać na sposób działania firmy EKO-REGION sp. z o.o. zgodnie z prawem przysługującym każdemu z udziałowców spółki, odpowiednio do liczby posiadanych udziałów. Obecnie udziały w firmie EKO-REGION sp. z o.o. posiadają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego.
Zawarcie umowy na wywóz odpadów z firmą EKO-REGION sp. z o.o. nie jest obligatoryjne. Każdy z mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów samodzielnie podejmuje decyzję o wyborze firmy zajmującej się zbiórką odpadów. Informacje o firmach prowadzących tego typu działalność i posiadających stosowne zezwolenie uzyskać można w Wydziale Promocji i Rozwoju Gminy, pok. 59, tel. 62 732 06 29.
Sprawy związane z odpłatnością za wywóz odpadów wynikają z wewnętrznych ustaleń firmy. Każdy z mieszkańców, który zamierza podpisać umowę z firmą EKO-REGION ma prawo do wyboru pojemnika o pojemności dostosowanej do jego potrzeb, tak by pomieścił wszystkie wytwarzane odpady. Racjonalne gospodarowanie odpadami na posesji ułatwić mają ponadto dodatkowe pojemniki na szkło, a w przyszłości także pojemniki na zużyte baterie. Istnieje ponadto możliwość indywidualnego uzgodnienia warunku odbioru odpadów w sytuacjach szczególnych np. w przypadku kilkumiesięcznej nieobecności na posesji, konieczności wywiezienia znacznej ilości odpadów budowlanych, okresowej nieprzejezdności drogi dojazdowej itp.
Mam nadzieję, że usatysfakcjonowały Pana udzielone przeze mnie odpowiedzi. Gdyby jednak zaistniała konieczność dalszych wyjaśnień, proszę o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Pytanie zadane dnia 2009-06-22, przez Ryszard
dzień dobry!

Zastanawia mnie dalsza część historii z nielegalnie działająca myjnia samochodową w sąsiedztwie szpitala. W lokalnej prasie czytałem,że powiatowy insp. nadzoru budowlanego nie wydał pozwolenia na działanie tam myjni natomiast w planie zagospod. przestrzennego obiekt pogotowia,którego inwestonem jest pan Wawrzyniak figurują budynki garażowe dlaczego więc nadal żaden z pańskich urzędników odpowiedzialnych nie tylko za siedzenie na stołku i przyjmowanie interesantów ale także odpowiedzialnych za kontrole i nadzur osobisty obiektów i zgodności ich stanu rzeczywistago z faktyucznym nadal nic nie robią..? czy długo będzie tolerowana samowola budowlana bez wzgl czy to pana x który ocieplał komuś z um dom czy zwykłego człowieka bez koneksji..? jak długo jeszcze pracownicy i pacjenci szpitala będą musieli się przyglądać nielegalnie działającej myjni i ˝niebezpiecznym odpadom czy piaskowi˝ jak czytamy w prasie nie do końca sa przejrzyste zasady działania w/w myjni. Kiedy Pan jako osoba zarzadzająca miastem ostrzeszów zamierza skontrolować całośc sytuacji a opieszałego urzędnika ponaglić w obowiązkach...?
 

1.Dla obszaru objętego ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest wymagane wydanie decyzji o warunkach zabudowy
2.Starosta wydaje pozwolenie na budowę po przedłożeniu przez Inwestora wymaganych dokumentów, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
3.Odbiór budynku kończący inwestycję przeprowadza Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który sprawdza zatwierdzony projekt budowlany i uzyskane pozwolenie na budowę ze stanem faktycznym, a następnie wydaje decyzję – pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego.
4.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadza kontrolę użytkowania obiektu, co do zgodności z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie
5.Inwestor może wystąpić do Starosty o zmianę sposobu użytkowania obiektu / lub jego części, jeżeli jest inne niż uzyskano pozwolenie na użytkowanie
6.Do wniosku o zmianę użytkowania wymagane dokumenty są regulowane ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami)


 
Pytanie zadane dnia 2009-06-05, przez Aneta
Występowałam o wydanie dowodu osobistego dla 9 miesięcznego syna, w Urzędzie MiG w Ostrzeszowie - Biuro Dowodów zażądało ode mnie oryginału aktu urodzenia, ponieważ mój syn nie urodził się w Ostrzeszowie. Odpis aktu urodzenia jest już w biurze obok tzn. w biurze meldunkowym. Urzędniczka w tym biurze na oryginale wpisała numer PESEL i powiedziała, że dokument ten jest wyłącznie dla rodziców. Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego urzędniczka zażądała oryginału dołączając go do wniosku. Na moją prośbę o wykonanie kopii w/w dokumentu usłyszałam, że po następny oryginał mam się zwrócić z wnioskiem do USC w miejscu urodzenia syna. Czy urzędniczka postępowała zgodnie z przepisami zabierając mi oryginał aktu urodzenia syna? Robiąc zdjęcie do dowodu osobistego tak małemu dziecku jest bardzo trudne spełnienie wymagań stawianych przez przepisy a szczególnie lewego profilu. Czy nie ma wyjątków od tego przepisu?
 
Szanowna Pani!

W mojej ocenie postępowanie urzędnika w opisywanym przez Panią przypadku było prawidłowe, niemniej dwie nurtujące Panią sprawy postaram się szerzej wyjaśnić:

1) Konieczność przedłożenia aktu urodzenia

W przypadku narodzin dziecka urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zdarzenia dokonuje rejestracji urodzenia oraz nieodpłatnie wydaje 3 egzemplarze aktu urodzenia. Dodatkowo jeden odpis aktu przesyłany jest do właściwego urzędu gminy i na jego podstawie dziecko jest meldowane, występuje się o nadanie mu numeru PESEL oraz zakładana jest karta osobowa mieszkańca (tzw. KOM). Odpis ten służy jako podstawa do dokonania tych czynności, musi być przechowywany w biurze ewidencji ludności i nie może być wykorzystany do innych celów np. do postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego.
Jeśli chodzi o wydanie dowodu osobistego to ustawodawca nakłada obowiązek dołączania do wniosku odpisu skróconego aktu urodzenia, jeśli zostały sporządzone w innym USC, niż USC właściwy dla miejsca wydania dowodu osobistego. Do wydania dowodu można wykorzystać jeden z trzech egzemplarzy otrzymanych w USC po urodzeniu dziecka, jednakże jeśli zostały one już wykorzystane do innych celów, należy niestety wystąpić o kolejny odpis. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że odpis aktu urodzenia z przeznaczeniem na wydanie dowodu osobistego, wydawany jest nieodpłatnie. Odpis ten przechowywany jest w tzw. kopercie dowodowej.

2) Zdjęcie dziecka do dowodu osobistego

Szczegóły dotyczące fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r. (Dz. U. Nr 47, poz. 384) w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty. Zgodnie z § ust. 1 pkt. 1 powyższego rozporządzenia do wniosku o wydanie dowodu dołączane są dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Od powyższych zasad są jedynie dwa odstępstwa odnoszące się do osób z wadami wzroku (dopuszczalna fotografia w ciemnych okularach) oraz przedstawicieli grup wyznaniowych (dopuszczalne nakrycie głowy). Nie ma niestety odstępstw jeśli chodzi o małe dzieci, jednak wiem, że fotografowie mają swoje sposoby, aby skoncentrować ich uwagę w jednym punkcie i wykonać spełniające wymogi rozporządzenia zdjęcie.


Na koniec chciałbym podkreślić, że pracownicy naszego urzędu starają się być przyjaźni dla interesantów. Niestety często przepisy, których muszą przestrzegać bywają bardzo nieprzyjazne, nieprzejrzyste czy nawet archaiczne, co powoduje zrozumiały dyskomfort u petentów. Jako urzędnicy mamy jednak obowiązek je stosować, dlatego proszę wykazać zrozumienie dla takiego trybu załatwienia sprawy, gdyż nie wynikał on z nadinterpretacji przepisów, a jedynie z ich przestrzegania. 
Pytanie zadane dnia 2009-04-06, przez David
Witam serdecznie Panie burmistrzu Wabnic.
Pewien czas temu utraciłem tablicę rejestracyjną,niezwłocznie poszedłem do starostwa powiatowego w ostrzeszowie celem uzyskania wtórnika,wszystko prebiegało bardzo szybko i sprawnie,pani zajmująca się zgłoszeniem poinformowała mnie,ze potrwa to troszkę i dałami zaswiadczenie typu˝sam. osob. marki...oczekuje na wtórnik tabl. rjestracyjnej,odbiór wtórnika ok 09.04.09˝ poinformowała mnie jednocześcnie,że do czasu otrzymania w/w wtórnika będę mógł jeżdzić bez żadnych komplikacji. Podczas mojego wyjazdu celem naprawy zderzaka (jeszcze bez właściwego wtórnika) zostałem zatrzymany przypadkowo przez policję i zabrano mi dowód rejestracyjny, jak twierdził na wyrost by można napisać ; UPRZEJMY policjant ˝mnie nie obchodzi co w urzedzie powiedzieli˝. Pomijając inne nieścisłości i dyskomfort w tego rodzaju zdarzeniach (oczywiście dla mnie poniewaz zapewne koledzy ww.osób będą mieli nie lada temat do plotkowania i mam tu na myśli konkretne zdarzenie w przeszłości...) pragnę się dowiedzieć dlaczego w Starostwie Powiatowym miasta ostrzszowa pracownicy wdziału komunikacji udzielają nie prawdziwych informacji,czy to moze zbytnie poczucie władzy czy tzw.˝misji˝ u kontrolującego mnie policjanta wzięło górę...Reasumując jeśli pracownik państwowy a dokładniej urzędnik państwowy udziela błędnych informacji ja jako obywatel nie muszę znać całego kodeksu czy też poszczególnych jego art. tak samo muszę zaufać urzędnikowi w tym przypadku urzędniczce jak ufa się sprzedawcy gazu,który zapewniając,ze można samemu podłączyć butle z gazem wie co mówi nikt wówczas nie sprawdza przepisów i kodexów. Prosze o informację czy w opisanej syt. nie powinienem zgodnie z tym co mówiła urzędniczka bez konsekwencji przejechać do zakładu naprawczego,celem zamocowania uchwytu do tablicy..
 
Dziękuję za zaufanie, którym obdarzył Pan mnie jako Burmistrza Miasta i Gminy, niestety sytuacja, którą Pan opisuje dotyczy funkcjonowania wydz. komunikacji w Starostwie Ostrzeszowskim. Chciałbym wyjaśnić, iż Starostwo Ostrzeszowskie jest odrębną jednostką samorządu funkcjonującą równolegle obok Urzędu Miasta i Gminy, a za decyzję pracowników Starostwa odpowiada Starosta Ostrzeszowski.
Ze swojej strony mogę jedynie zapewnić, iż Pańskie pytanie zostało już skierowane do Starosty i oczekujemy na odpowiedź.
Odpowiedź z Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa
Szanowny Panie Burmistrzu !
W odpowiedzi na przekazaną przez Pana wiadomość / pytanie informuję, że opisana w wiadomości sytuacja, wyglądała nie zupełnie tak, jak przedstawił ją nadawca, oraz że sprawa at została wyjaśniona z osobą zainteresowaną w rozmowie telefonicznej przeprowadzonej w dniu 14.04.2009r. Ok. Godz. 13:55.
Ponadto informuję, że pracownicy Wydziału Komunikacji I Dróg Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, zawsze informują interesantów w sposób pełny I rzetelny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami I w ramach stosowanych procedur.
Odpowiadając na pytanie cyt.: „Proszę o informację czy w opisanej syt. Nie powinienem zgodnie z tym co mówiła urzędniczka bez konsekwencji przejechać do zakładu naprawczego, celem zamocowania uchwytu do tablicy”.

WYJAŚNIAM : Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych pojazd poruszający się Po drodze musi być wyposażony w tablice rejestracyjne w ilości 1 lub 2 szt. W zależności do typu pojazdu. W przypadku samochodu osobowego wymagane są dwie tablice rejestracyjne. W przypadku zamówienia wtórnika jednej z tablic pojazd nie powinien się poruszać Po drodze chyba ze na wniosek właściciela pojazdu I Po uiszczeniu wymaganych opłat zostaną wydane tablice tymczasowe.

Opisane w przekazanej wiadomości zdarzenie miało miejsce pierwszy raz, pomimo że zamawianie I wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych jest standartową procedurą I nigdy nie była powodem jakichkolwiek niejasności. Tak więc wydaje się, że zaistniała sytuacja wynikła z powodu nieporozumienia.


Z poważaniem
Sławomir Gajewski
Kierownik Wydziału Komunikacji I Dróg .

 
Pytanie zadane dnia 2009-03-23, przez Zbyszek
Witam Pana,

Aleja przyklasztorna została wyposażona przez miasto w trzy nowe ławki dla młodych kloszardów i miłośników zimnych napojów alkoholowych. Jeżeli Policja ani też Straż Miejska nie radzi sobie z kilkoma wyrostkami, którzy piją alkohol w miejscach publicznych, brutalnie przy tym zaśmiecając tą piekną aleję i dewastując co tylko jest możliwe to prościej jest usunąć te ławki a Strażnicy Miejscy niech dalej stoją na rynku wpatrzeni w ratuszowy zegar. Ławki oraz teren im przyległy wzbudza odrazę i nikt z nich nie korzysta. Przechodzę tam codziennie jeszcz nigdy nie widziałem tam matek z dziećmi, emertów czy zakochanych parek, o patrolu porządkowym nie wspomnę. --Z wyrazami szacunku
 
Dziękuję za informacje dotyczące aktów wandalizmu w tym miejscu. Natychmiast po otrzymaniu tej informacji została skierowana z naszej strony sugestia do Policji i Straży Miejskiej o zwiększenie ilości patroli w tej okolicy. Niestety nie jesteśmy w stanie zapobiegać wszystkim aktom wandalizmu występującym na terenie naszego miasta. Wychodząc na przeciw prośbom mieszkańców, chcieliśmy stworzyć miłe miejsce do odpoczynku dla spacerowiczów, tym bardziej nam przykro, że jest ono wykorzystywane w zupełnie innym celu.
Dnia 09.04.2009 r. otrzymaliśmy odpowiedź od Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie, w której informuje on nas o interwencjach we wskazanym miejscu w dniach 28.03.2009 r. i 02.04.2009 r. oraz zapewnia, że wskazane miejsce jest w stałym zainteresowaniu tutejszej Policji.
 
Pytanie zadane dnia 2009-03-20, przez MIESZKANIEC Z ULICY GRUNWALDZKIEJ
Dzień dobry! Mam pytanie odnosnie montowanego wlaśnie nadajnika GSM na kominie przy ulicy GRUNWALDZKIEJ . Czy moze Pan odpowiedziec kto wyraził zgode na zamontowanie takiej anteny w odleglosci 20 m od bloków? I czy nie uwaza pan ze o takim przedsiewzieciu powinni wiedziec i zostac poinformowani mieszkancy tego osiedle , tutaj nikt o tym nie weidzial ! PROTESTUJEMY PRZECIWKO URUCHOMIENIU TEJ ANTENY W TAK BLISKIEJ ODLEGLOSCI OD ZABUDOWAŃ !!!
 
Odpowiadając na Pana, informuję, że pytanie to zostało skierowane do Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w UMiG celem ustalenia, czy przez podjęte działania zostały naruszone przepisy prawa. Jednocześnie informuję, że podjęto dzialog z mieszkańcami osiedla przy ul. Grunwaldzkiej i zapoznano się z ich opinią na temat instalowania podobnych nadajników. Wszystkie czynności zostały wstrzymane do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 
Pytanie zadane dnia 2009-03-18, przez Krzysztof Domagalski
Witam. Jestem ciekaw kiedy w Ostrzeszowie będzie darmowy internet?
 
Odpowiadając na Pana pytanie, informuję, że trwają w tej chwili rozmowy z firmą teleinformatyczną, która mogłaby stworzyć strefę darmowego dostępu do Internetu w naszym mieście. Będzie to wybrany fragment miasta, w którym każdy z użytkowików, za pomocą własnego komputera przenośnego lub telefonu komórkowego będzie mógł z niego skorzystać. Mamy nadzieję, że rozmowy te zakończą się już wkrótce pozytywnym skutkiem.
 
Pytanie zadane dnia 2009-03-09, przez Marek S.
Mam do Pana następujące pytanie:
Dlaczego na samochodzie Straży Miejskiej nie umieszczono numerów telefonów, tak jak ma to miejsce w przypadku innych służb. Uważam, że taka informacja przyczyniłaby się do poprawy bezpieczeńswa w naszym mieście .
 
Przychylając się do Pana sugestii, informuję, że w momencie zakupu nowego samochodu dla naszej Straży Miejskiej zostanie na nim umieszczony numer telefonu pod którym dostępny jest Patrol.

 
Pytanie zadane dnia 2009-03-02, przez Krystian
Panie Burmistrzu jak długo jeszcze mieszkańcy ulicy Przełajowej bedą musieli brodzić w błocie chcąc dojechać do własnego domu?Problem pojawia się rok rocznie po obfitych opadach deszczu, lub roztopach śniegu.
Pan jako Nasz reprezentant wydaje się być obojetny na ten problem - niestety!
 
Odpowiadając na Pana pytanie informuję, że w bieżącym roku zlecony będzie projekt dokumentacji technicznej na budowę ulicy Przełajowej oraz zostanie złożony wniosek do budżetu na rok 2010 w celu zapewnienia środków na realizację w/w inwestycji.
 
Pytanie zadane dnia 2009-02-26, przez Łukasz
Dzien dobry . Chciałbym sie dowiedzieć czy istnieje mozliwość budowy skate parku w naszym mieście . Pytanie to jest spowodowane brakiem miejsca do uprawiania sportów dla których ważne jest by był własnie skate park a nasz obecny skate park jest juz zdewastowany i nienadaje sie do użytku. Nasza społecznośc jest chętna do współpracy i gotowa do pracy.
 
Zapraszam na spotkanie.
Kontakt:
Aneta Pawlarczyk - Świtoń
062 732 06 08
org@ostrzeszow.pl
 
Pytanie zadane dnia 2008-12-08, przez Sołtys z wielkopolski
Panie Burmistrzu oglądam waszą stronę internetową i troszke dziwi mnie fakt, ze nie ma w niej zamieszczonych informacji dotyczących Sołectw jakie znajdująsie w Gminie Ostrzeszów. Wydaję mi sie , że takowe informacje powinny byc równiez tutaj zawarte. Chociażby krótki rys historyczny danej wsi, położenie, liczba mieszkańców, no i oczywiście dane osoby, która piastuje stanowisko Sołtysa.
Napewno podniosło by to wartość tej strony a i mieszkańcom sołectw pewnie z przyjemnoscia by sie czytało kilka zdań na temat swojej wsi.
Pozdrawiam serdecznie
 
Odpowiadając na Pana pytanie, chciałbym po pierwsze podziękować Panu za podpowiedź rozbudowania i urozmaicenia wiadomości na naszej stronie samorządowej, a po drugie chciałbym dodać, że ze względu na ilość sołectw w naszej gminie (jest ich 20), zdobycie dokładnych i wyczerpujących informacji z historii sołectw wymaga czasu. Kiedy tylko uda się zebrać odpowiedni zasób wiedzy na ten temat, znajdzie on odzwierciedlenie w aktualnościach na naszej stronie internetowej.
Tymczasem zachęcam Pana do zaznajomienia się z  Biuletynem Informacji Publicznej, w którym znajduje się już pełen skład osobowy Rad Sołeckich oraz ich zasięg terytorialny.
Poniżej podaje link do strony.
http://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/?c=222
 
Pytanie zadane dnia 2008-09-20, przez Przemysław
Dzien Dobry . Chciałbym sie zapytac czy w obecnej chcwili jest mozliwosc zakupu działki budowlanej na terenie Ostrzeszowa?
 
Odpowiedź
W odpowiedzi na Pana pytanie, informuję, że w chwili obecnej nie istnieje możliwość zakupu działki budowlanej na terenie naszego miasta. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) wszelkie informacje dotyczące gruntów, nieruchomości oraz wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży zamieszczane są na naszej stronie internetowej www.ostrzeszow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Zamkowa 31.

 
Pytanie zadane dnia 2008-08-28, przez Maciej.
Panie Burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć, kiedy rozpocznie się budowa krytej pływalni w Ostrzeszowie i jak długo będzie trwać ta budowa ? I pytanie drugie - na ile osób jest przewidywane zatrudnienie w w/w pływalnii kto będzie się zajmował zatrudnieniem.
Pozddrawiam.
 
Po pierwsze budowa krytej pływalni ruszyła dnia 7 stycznia br. i są już widoczne postępy tej pracy. Koniec prac i otwarcie Centrum Turystyczno – Rehabilitacyjnego przewiduje się na sierpień 2010r. W tej chwili trudno jest określić ile osób znajdzie zatrudnienie w Centrum, jednak zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) wszelkie informacje dotyczące naborów na wolne stanowiska pracy zamieszczane są na naszej stronie internetowej www.ostrzeszow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Zamkowa 31.
 
Pytanie zadane dnia 2008-08-16, przez Iwona
Dzień dobry! Chciałabym się zapytać jak należy interpretować art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996, a dokładniej chodzi mi o pojęcie ˝chodnika (...) przylegającego BEZPOŚREDNIO do nieruchomości˝?. Znalazłam kilka interpretacji, które wskazują,że w związku z powyższym do. odśnieżania chodnika nie są zatem zobowiązane osoby, których posesja jest oddzielona od chodnika pasem zieleni. Jak ustosunkowuje się do tego gmina Ostrzeszów?
 
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.08.08r. uprzejmie informuję, że art. 5 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005r. Nr 236 poz.2008 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 4 pkt. 6 ustawy z 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) tzn., że chodnik jest to część drogi przeznaczonej do ruchu dla pieszych.
Właściciel nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej położonej bezpośrednio przy chodniku ma obowiązek uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodnika wzdłuż całej nieruchomości.
Wyjątek od tej zasady dotyczy tylko właścicieli tych nieruchomości, które położone są obok płatnego postoju lub parkowania pojazdów samochodowych.
Nie ma obowiązku uprzątnięcia chodnika właściciel nieruchomości jeśli do tej nieruchomości nie przylega chodnik lub tylko pas zieleni nie stanowiący własności właściciela nieruchomości.
 
Pytanie zadane dnia 2008-04-24, przez Myśliwiec
Dzień dobry. Pytanie dotyczy bezpańsko biegających psów choć mają właścicieli a właściciele swoimi pupilami się nie zajmują. Czy można ich karać. Naprawdę w Ostrzeszowie to jest plaga. Dziękuje za odpowiedz.
 
Odpowiadając na Pana pytanie, dotyczące bezpańsko biegających po naszym mieście psów, pragnę poinformować, iż tę kwestię reguluje wydany dnia 29 czerwca 2006r przez Radę Miasta Ostrzeszów „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów” (Uchwała Nr XXXVII/302/2006).
Osoby posiadające psy obowiązane są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.
Psy i inne zwierzęta domowe można utrzymywać bez uwięzi i dozoru wyłącznie na terenie należycie ogrodzonym, uniemożliwiającym jego opuszczenie przez zwierzę.
Problem z respektowaniem tegoż Regulaminu polega na tym, iż właściciele psów, w momencie identyfikacji unikają odpowiedzialności, twierdząc, że nie są posiadaczami żadnego psa.
Obecnie Miasto Ostrzeszów jest w trakcie realizacji zadania mającego na celu wszczepienie psom czipów z numerem indentyfikacyjnym i wprowadzenie go do bazy danych, które ułatwiają ustalenie lokalizacji psa, a także identyfikację jego właściciela.
Po zakończeniu tego programu będzie można w pełni egzekwować sankcje karne przewidziane za naruszenie obowiązków właścicieli psów i innych zwierząt.
Jednocześnie przypominamy, iż za nie przestrzeganie przepisów zawartych w/w regulaminie grożą sankcje karne w wysokości 200 – 250 zł w zależności od rodzaju wykroczenia.
 
Pytanie zadane dnia 2008-04-05, przez Sebastian Moch
Czym kierowano się wprowadzając zarządzeniem nr 6/2008 zmianę godzin pracy Urzędu Miejskiego w poniedziałek z 8-16 na 7-15 (czyli jak w pozostałe dni)? Wydaje się bowiem, iż dla sporej części mieszkańców ta poniedziałkowa godzina po 15 była jedyną możliwością załatwienia określonych spraw urzędowych bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Nie wszyscy - jak sądzę - mają komfort ˝urwania się˝ w godzinach pracy lub wzięcia przepustki. A co jeśli sprawa wymaga kilku wizyt w Urzędzie Miejskim? To na pewno nie jest rozwiązanie służące wygodzie ostrzeszowian...
 
Odpowiadając na Pana zapytanie w sprawie Zarządzenia Nr 6/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów, wprowadzającego m.in. zmianę czasu pracy UMiG w poniedziałki pragnę poinformować, że:
1. W pełni rozumiem Pana zastrzeżenia - praca UMiG Ostrzeszów w poniedziałki od godz. 800 – 1600 była optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich. Zmiana czasu pracy nie została jednak spowodowana wygodnictwem urzędu - wymusiły ją uregulowania kodeksu pracy, o których było ostatnio głośno w publikatorach. Otóż mamy takie przepisy (kolejny prawny absurd), że praca w dotychczasowym układzie czasowym mogłaby skutkować naruszeniem praw pracowniczych. Chodzi tu głównie o tzw. dobę pracowniczą, trwającą 24 h od godziny rozpoczęcia pracy wynikającej z obowiązującego rozkładu. Nie mogliśmy dopuścić do sytuacji, w której doba pracownicza dnia poprzedniego „zazębiałaby się” z dobą pracowniczą dnia następnego, gdyż powodowałoby to występowanie nadgodzin. Dlatego też, choć bardzo niechętnie, dostosowaliśmy poniedziałkowy czas pracy do wszystkich dni tygodnia.
2. Istnieje możliwość załatwienia spraw w urzędzie w poniedziałki od godz. 1500 – 1600. W tym czasie w sekretariacie UMiG dyżuruje sekretarz lub pracownik Wydziału Organizacyjnego. Co prawda dyżur ten ma głównie na celu przyjmowanie skarg i wniosków, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba dyżurująca mogła udzielić pomocy w załatwieniu danej sprawy (po wcześniejszym zasygnalizowaniu takiej potrzeby przez interesanta w odpowiednim wydziale drogą telefoniczną lub internetową). Ponadto osoba dyżurująca zaopatrzona jest w formularze i druki, z których korzysta się najczęściej przy załatwianiu spraw w urzędzie. W ostateczności w poniedziałek do godz. 1600 interesanta może obsłużyć wyznaczony przez kierownictwo urzędu pracownik wydziału, którego sprawa dotyczy.
 
Pytanie zadane dnia 2008-02-16, przez Kacper Kokociński
Z powodu braku dostępu do internetu zainteresował mnie projekt powstania na terenie Ostrzeszowa sieci szerokopasmowej WI-MAX. Czy teren powiatu zostanie objęty tą formą dostępu do sieci? Za odpowiedź z góry bardzo dziękuję.
 
Na terenie powiatu w tej chwili nie ma dostępu do tego rodzaju usługi, jednakże trwają prace nad projektem tzw. sieci szkieletowej internetu szerokopasmowego. Trudno na tym etapie przesądzić czy będzie to właśnie sieć systemu WiMax, choć przez Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania opracowana została wstępna koncepcja budowy takiego systemu (opracowanie to jest dostępne do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Przemysłowa 27).
Rozważane są jednak jeszcze inne technologie. Budowa takiego systemu jest niestety bardzo kosztowna, dlatego trudno powiedzieć kiedy uda się to zrealizować. Miasto i Gmina Ostrzeszów jest jednak zainteresowana realizacją takiego projektu.
 
Pytanie zadane dnia 2008-01-16, przez A.M.
Witam szanowny Panie burmistrzu - mam pytanie: czy została już uchwalona opłata od posiadania psa, która została wprowadzona zamiast podatku od psa i - z tego co wiem - nie ma konieczności jej uchwalenia (tym sie rożni od podatku) pozdrawiam
 
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zniosła podatek od posiadania psów i wprowadziła na jego miejsce opłatę od posiadania psa. Fakultatywny charakter tej opłaty oznacza, że o jej wprowadzeniu na terenie danej gminy decyduje rada gminy - podejmując uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów. Wprowadzając opłatę, rada gminy jednocześnie określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek tej opłaty, która - w bieżącym roku - nie może przekroczyć 100 zł rocznie od posiadania jednego psa. Rada Miejska Ostrzeszów wprowadziła taką opłatę – w wysokości 50 zł rocznie od jednego psa – uchwałą nr XIII/85/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod linkiem:
http://www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/?a=3072

 
Pytanie zadane dnia 2008-01-09, przez Danuta i Piotr Gagatek ul.Wierzbowa 1e.
Nasze pytania związane są z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszów (uchwała XXV/220/2005 Rady Miejskiej z dnia 28-04-2005)
1.Jak to jest możliwe, że w Ostrzeszowie na ul.Wierzbowej na terenach rolniczych ze strefą ochrony ekosystemów bez prawa zabudowy (arkusz nr 11 miejscowego planu zagospodarowania działki nr ew. 14/1 ,14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 15/3) istnieje , prowadzi działalność i rozbudowuje się bardzo uciążliwy zakład pracy CERMA (oferta firmy na stronie www.cerma.pl) ? Czy w Polsce istnieje drugi taki przypadek?
2.Skoro zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w działki są przeznaczone pod uprawy rolnicze to prosimy o wyjaśnienie i udzielenie odpowiedzi jak to jest możliwe że na interaktywnej mapie miasta Ostrzeszów w/w działki rolnicze przedstawione są jako tereny przemysłowe? Jak należy to rozumieć . Czy jest to żart ,czy kosmiczna pomyłka UMiG czy celowe działanie UMiG ?
3. Dlaczego na ulicy Wierzbowej na terenie w/w działek rolniczych nie musi być przestrzegany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Po raz kolejny informujemy że nie kupowaliśmy działki w uciążliwej strefie przemysłowej , zaklady pracy buduje się w oparciu o wydane warunki zagospodarowania terenu a nie tworzy się samowolnie na działkach rolniczych.
 
W sprawie lokalizacji budynków położonych przy ulicy Wierzbowej prowadzone jest postępowanie zgodnie z kompetencją przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie. Kontrola samowoli budowlanych nie należy do zadań Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów, dlatego wszystkie informacje i zapytania są przekazywane do odpowiedniego organu.
Zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy interaktywny plan miasta przedstawia istniejące w terenie obiekty i jest to opracowanie wyłącznie informujące o istniejących na obszarze miasta obiektach - nie należy go identyfikować jako miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Radę Miejską ustala przeznaczenie terenów i jest aktem prawa miejscowego. Plan ten musi być zgodny z ustaleniami studium. Ponieważ w uchwalonym dla miasta studium nie wyznaczono strefy przemysłowej przy ul. Wierzbowej brak było podstaw do uchwalenia planu miejscowego w którym przeznaczenie terenów byłoby niezgodne ze studium.
 
Pytanie zadane dnia 2007-12-27, przez Monika
Mam pytanie czy istnieją jakieś plany w stosunku do PKP? Uważam, ze jest to w jakiś sposób wizytówka miasta i osoby przyjeżdżające do Ostrzeszowa mogą się w jakiś sposób zrazić .. nie chodzi tu o budowanie jakiś nowych peronów lecz szczególnie o przejście podziemne. Ja jako osoba młoda sądzę ze nasz PKP jest ładny ze względu na starość ale niestety potrzeba czasami coś naprawić a tego tam nie zauważam (potłuczone szyby, zepsute ławki, odpadająca farba).
 
Remontu dworca musi dokonać jego właściciel czyli Polskie Koleje Państwowe. Zadane przez Panią pytanie jest jednym z wielu postulatów dotyczących stanu ostrzeszowskiego dworca i będzie wykorzystane w kolejnych podejmowanych przez nas staraniach, aby przywrócić mu należyty wygląd.

 

[ strona: 1 2 z 2 ] >> koniec
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x