Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Wybory do Sejmu i Senatu 2015 - Informacje wyborcze - Kwartalnik Ostrzeszowska Kultura - Numery Archiwalne - Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów.

 

Pobierz PDF

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

 

Wybory do Sejmu i Senatu zostały zarządzone na dzień 25 października 2015 roku. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 7.00 do 21.00 (choć w ostrzeszowskim szpitalu i Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach - po wyrażeniu zgody przez Okręgową Komisję Wyborczą w Kaliszu - głosowanie rozpocznie się o godz. 10.00).

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (wraz z kalendarzem wyborczym)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

WARUNKI UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

Informacja PKW z dnia 13 sierpnia 2015r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Informacja PKW z dnia 13 sierpnia 2015r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

 

JAK GŁOSOWAĆ?

Informacja PKW o sposobie głosowania 

Technika głosowania w wyborach do Sejmu (film informacyjny PKW)

Technika głosowania w wyborach do Senatu (film informacyjny PKW)

Technika głosowania w wyborach do Sejmu (film informacyjny PKW - język migowy)

Technika głosowania w wyborach do Senatu (film informacyjny PKW - język migowy)

 

PLAKATY INFORMACYJNE PKW dot. TECHNIKI GŁOSOWANIA:

w wyborach do Sejmu              w wyborach do Senatu

 

OKRĘG WYBORCZY

Okręgi wyborcze właściwe dla mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów:

w wyborach do Sejmu RP - okręg wyborczy nr 36 (część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary powiatów: gostyńskirgo, jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, kościańskirgo, krotoszyńskiego, leszczyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego, rawickiego oraz miast na prawach powiatu: Kalisz i Leszno).

Liczba posłów wybieranych w okręgu: 12

 

w wyborach do Senatu RP - okręg wyborczy nr 95 (część województwa wielkopolskiego obejmującaobszary powiatów:kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego).

Liczba senatorów wybieranych w okręgu: 1

Wyciąg z obwieszczenia PKW z dnia 24 sierpnia 2015r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP (dot. rejonu Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu)

 Pełne obwieszczenie PKW z dnia 24 sierpnia 2015r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W KALISZU

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 08.09.2015r. w sprawie jej składu, siedziby oraz dyżurów

Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu Nr 19/5/2015 z dnia 21.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze rozpoczęcie głosowania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w szpitalu w Ostrzeszowie

Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu Nr 19/6/2015 z dnia 21.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze rozpoczęcie głosowania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach

 

OBWODY GŁOSOWANIA

Obwieszczenie Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 21 września br. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. [format.pdf - 3,15 MB]

    - 2014_obwody_popr_miasto_mini.jpg     
 - 2014_obwody_wies_popr_mini.jpg
      PODZIAŁ W MIEŚCIE OSTRZESZÓW     
 PODZIAŁ NA TERENACH WIEJSKICH

 Kliknij miniaturę mapki, aby uzyskać powiększenie

 

KANDYDACI

Kandydaci na posłów do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 36

Kandydaci na senatora do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 95

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 28 września 2015r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 36

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 28 września 2015r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 95

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 28.09.2015r. w sprawie skreślenia kandydata do Sejmu RP - Pani Moniki Małgorzaty Gęzikiewicz

 

 

PRAWO LOKALNE

Zarządzenie Burmistrza nr 70/2015 z dnia 24.07.2015r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 września 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25.10.2015r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów Nr 87/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów Nr 64/2011 z dnia 1 września 2011 roku w sprawie zasad rozmieszczania plakatów wyborczych, haseł i urządzeń ogłoszeniowych związanych z kampanią wyborczą ne terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów

 

SPIS WYBORCÓW

DOPISYWANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego stałego miejsca zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania albo, w której wyborca czasowo przebywa musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym urzędu). Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może zostać również przesłany w formie elektronicznej – o ile podpisany jest podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem odpowiednio lub faksu lub poczty elektronicznej niepodpisanej we wskazany wyżej sposób.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 października 2015r. Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 października 2015r.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Wniosek może być zatem złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wniosek i upoważnienie do odbioru zaświadczenia może zostać przekazane na piśmie (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożone w biurze podawczym urzędu), telefaksem lub w formie skanu przekazanego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), albo jego wydruku; nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

 

WGLĄD DO SPISU WYBORCÓW, SKŁADANIE REKLAMACJI

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 2 października 2015 roku o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu

wniosek o udostępnienie spisu wyborców do wglądu

formularz zgłoszenia reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców

 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

ZOBACZ:

Opis głosowania korespondencyjnego w kraju w serwisie informacyjnym PKW

Opis głosowania korespondencyjnego za granicą w serwisie informacyjnym PKW

 

WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY

Informacja PKW z dnia 5 sierpnia 2015r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Technika głosowania w wyborach do Sejmu (film informacyjny PKW - język migowy)

Technika głosowania w wyborach do Senatu (film informacyjny PKW - język migowy)

- wyb_sejm2015_wybory_bez_barier.jpg   INFORMATOR DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

 

ZOBACZ:

Opis głosowania przez pełnomocnika w serwisie informacyjnym PKW

 

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Informacja Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 09.10.2015r. o składach komisji z podaniem pełnionych funkcji

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów Nr 87/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Informacja Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 02.10.2015r. w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych nr 17 i 18

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upłynął dn. 02.10 br. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji przysługiwało pełnomocnikom komitetów wyborczych (lub upoważnionym przez nich osobom), których listy kandydatów zostały zarejestrowane w danym okręgu wyborczym. Przepisy prawa wyborczego nie określają jednak sposobu rekrutacji przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz sposobu informowania przez komitety o prowadzonym naborze.

uchwała PKW z dnia 11 kwietnia 2015r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst ujednolicony)

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

1) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 200 zł;

2) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 180 zł;

3) dla członków obwodowych komisji wyborczych – 160 zł.

 

  MATERIAŁY DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH_

 Zawiadomienie o miejscu i terminie I posiedzenia komisji oraz o miejscach i terminach szkoleń

Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych

PORADNIK dla obwodowych komisji wyborczych   

WYTYCZNE dla członków obwodowych komisji wyborczych

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku KODEKS WYBORCZY (tekst ujednolicony)

REGULAMIN obwodowych komisji wyborczych

wzór zaświadczenia dla męża zaufania

wzór spisu wyborców

wzór karty do głosowania w wyborach do Sejmu

wzór karty do głosowania w wyborach do Senatu

wzór protokołu głosowania do Sejmu

wzór protokołu głosowania do Senatu

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ - strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej dot. październikowych wyborów do Sejmu i Sentau /kliknij poniższy baner/

- wyb_sejm2015_baner_pkw.jpg

 

 

Wojciech Bąk
Kontakt

Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
Tel.: 62 732 06 00
E-mail: org@ostrzeszow.pl

NIP: 5140257776
Regon: 250855140

Nr konta BZWBK:
25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 

7.00 - 15.00

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij